Disciplinnämnd

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Universiteten och högskolorna får vidta disciplinära åtgärder mot studenter som fuskar, stör verksamheten eller utsätter någon för sexuella trakasserier. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ärenden om disciplinära åtgärder handläggs av en disciplinnämnd som finns vid varje universitet och högskola.

Avstängning gäller en viss tid och innebär bland annat att studenten inte får delta i undervisning eller examinationer. Studenten måste också betala tillbaka sina studiemedel för perioden, eftersom avstängning räknas som avbrott i studierna.

Innehåll

Handläggning av disciplinärenden

En anställd vid högskolan som misstänker fusk eller annan förseelse ska anmäla detta till rektor. Rektor beslutar om ärendet ska skickas vidare till disciplinnämnden. Rektor kan på egen hand besluta att avskriva ärendet eller utdela en varning.

Disciplinnämndens sammansättning

Disciplinnämnden skall bestå av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot som skall vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter. Den lagfarna ledamoten och den ledamot som företräder lärarna skall utses för tre år av högskolan. Studenterna utses för ett år.[1]

Överklaga avstängning

Beslut om avstängning kan överklagas till förvaltningsrätten. Det finns tolv sådana i landet. Du överklagar till förvaltningsrätten som ligger i samma region som din högskola.[2]

Avstängning contra avskiljande

Det finns grundläggande skillnader mellan bestämmelserna om disciplinära åtgärder och bestämmelserna om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. De disciplinära bestämmelserna kan sägas vara en typ av bestraffning för vissa förseelser från studentens sida under högskoleutbildningen. Medan bestämmelserna om avskiljande syftar till att förhindra att vissa studenter skadar sin omgivning under utbildningen. [3]

Mer information

Högskoleverket publicerar årligen en rapport om disciplinärenden vid högskolorna. [4]


  1. 10 kap. 4-6 §§ HF
  2. https://www.studera.nu/studera/4171.html
  3. http://www3.hsv.se/avskiljande/index.html
  4. http://www.hsv.se/publikationer/varasenasterapporter/2010/disciplinarenden2009vidhogskolorochuniversitet/disciplinarenden2009vidhogskolorochuniversitet.5.5549c4e7128dece8c6280001181.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda