Diskrimineringslagen

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Samtidigt inrättades en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som ska ha tillsyn över att lagen följs. Den nya lagen innehåller bland annat två nya diskrimineringsgrunder och diskrimineringsförbudens omfattning vidgas till att omfatta fler samhällsområden än i dag.

Innehåll

En ny diskrimineringslag

Tidigare var den svenska lagstiftningen mot diskriminering uppdelad på flera lagar och skyddet mot diskriminering var olika långtgående beroende på vilken diskrimineringsgrund det handlade om. I och med den nya diskrimineringslagen slogs de tidigare lagarna ihop till en enda lag. Två nya diskrimineringsgrunder infördes också: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Diskrimineringsförbudets omfattning

I den nya lagen gäller förbudet mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder. Undantaget är ålder, där förbudet begränsas till att endast omfatta utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening. I den nya lagen har också skyddet utökats till att omfatta diskriminering på samhällsområden där förbud inte gällt tidigare. De nya områdena är: allmän sammankomst och offentlig tillställning, värnplikt och civilplikt, offentlig anställning samt all utbildningsverksamhet.

Som exempel på lagens nya och vidare omfattning inom arbetslivet ska diskrimineringsförbudet också gälla till förmån för personer som gör en förfrågan om arbete, för praktikanter och för dem som utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Dessa grupper omfattades inte av skyddet mot diskriminering i den tidigare lagstiftningen.

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan är en planering som varje lärosäte skall göra årligen enligt Diskrimineringslagen:

En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Diskrimineringslagen 16 §[1]

Diskrimineringsombudsmannen

En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, har från och med den 1 januari 2009 tillsyn över att lagen följs. Diskrimineringsombudsmannen ersätter de tidigare ombudsmännen mot diskriminering (DO, JämO, HomO, HO) och utreder bland annat anmälningar om diskriminering och trakasserier, liksom granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förebygga diskriminering.

Rätt för intresseorganisationer att föra talan

Den nya lagen ger även rätt till vissa ideella föreningar att i domstol föra talan för enskilda personer. För att få föra talan ska den ideella föreningen enligt sina stadgar ta tillvara sina medlemmars intressen. Föreningen ska även ha intresse i saken och ekonomiska förutsättningar att föra talan och även i övrigt vara lämpad att företräda den enskilde.

Ersättning vid diskriminering

En ny påföljd, diskrimineringsersättning, har införts i och med den nya lagen. Diskrimineringsersättningen ska både vara en ersättning för den kränkning som diskrimineringen innebär och samtidigt avskräcka från diskriminering.

Fakta om den nya lagen

Sju olika diskrimineringsgrunder Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av:

Diskrimineringsförbudens omfattning

Den nya lagen innehåller diskrimineringsförbud som gäller:

Förbudet mot diskriminering inom dessa områden gäller för samtliga diskrimineringsgrunder utom ålder, som omfattar områdena arbetslivet, utbildningsverksamhet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkesbehörighet och medlemskap i vissa organisationer.

Externa länkar

http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/111986

  1. http://www.do.se/sv/Om-DO/Lagtexter/Diskrimineringslagen/
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda