Inkomstskatt

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Även efter kårobligatoriets avskaffande är studentkårer befriade från inkomstskatt.

I propositionen om avskaffandet av kårobligatoriet propositionen Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande (Prop. 2008/09:154)[1] motiveras varför studentkårer även i fortsättningen ska vara inkomstskattebefriade:

Med det förslag som regeringen nu lägger fram kommer kårerna alltjämt att ha en fundamental uppgift i lärosätenas verksamhet. Det faktum att obligatoriet avskaffas innebär inte att kårernas grundläggande roll förändras. Det är av stor betydelse för kvalitetsutvecklingen vid universitet och högskolor att studenterna har ett väl fungerande inflytande. Som katalysatorer för studentinflytandet kommer kårerna alltjämt att ha en pådrivande kvalitetsutvecklande uppgift genom rollen att utse och stödja studentrepresentanter. Lärosätena kommer dessutom även fortsättningsvis att utöva visst överinseende över kårerna. Även om kårerna inte kommer att ta ut avgifter av enskilda, kvarstår att kärnverksamheten är nära kopplad till lärosätenas verksamhet. Ett avskaffande av obligatoriet innebär således inte att skälen för skattelättnaderna försvinner
(Prop 2008/2009:154, s.39)
.

Vad gäller moms är det dock mer oklart hur studentkårerna beskattas.

Referenser

  1. http://www.sweden.gov.se/sb/d/11356/a/122672
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda