Interpellation

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En interpellation är en i fråga, vanligtvis ställd i en folkvald församling till en organisations ledning, till exempel från en fullmäktigeledamot till sin kårstyrelse. Vanligtvis ska interpellationer skickas in i förväg till mötet så att den som interpellationen berör kan yttra sig med anledning av den. Till skillnad från att fråga vederbörande under mindre formella former så ger en interpellation möjlighet till debatt i det organ där den ställts.

Fullmäktigeledamöter, medlemskårer eller grupper om minst tio medlemmar i en medlemskår kan skicka interpellationer till SFS styrelse inför SFS fullmäktige. SFS styrelse har att yttra sig över inkomna interpellationer.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda