SFS vision för organisationen samt mål och strategier

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
SFS logo cmyk.jpg
Detta är en wikiversion av ett av SFS officiella dokument. Se även SFS dokument

SFS vision för organisationen samt mål och strategier SFS 2015[1] är visionsdokumentet för SFS. Dokumentet upprättades 2010 och ska revideras var femte år.

Innehåll

SFS vision för organisationen

Sveriges förenade studentkårer, den nationella studentrösten.

SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet genom en dynamisk organisation av engagerade studenter.

Mål och strategier SFS 2015

Inledning

SFS står inför en framtid med radikalt förändrade förutsättningar för sitt politiska påverkansarbete. En övergripande förändring av organisationen är att SFS i framtiden skall vara en renodlad och effektiv påverkansorganisation. I och med de förändringar som organisationen står inför så krävs det att SFS blir mer långsiktigt i sitt tänk rörande organisationens utformning. För att SFS skall kunna arbeta mer långsiktigt krävs det mål att arbeta mot samt strategier för hur organisationen skall kunna uppnå dessa mål. För att visionen, målen och strategierna skall fylla en funktion måste de vara långsiktiga i sin utformning och övrig verksamhet i verksamhetsplanerna måste syfta till att föra organisationen närmare målen och visionen. Därför existerar detta långsiktiga strategi- och måldokument för SFS.

Dokumentet kommer att gälla fram till och med 2015 och ska sedan uppdateras för en ny femårsperiod. Detta innebär att målen inte ska uppfyllas på en gång utan att det ska vara ett levande dokument som SFS ständigt arbetar med. Innebörden av detta blir att kommande verksamhetsplaner ska relatera till mål och strategidokumentet. Till stor del anger det hur SFS ska utvecklas långsiktigt, i linje med de nya förutsättningar som presenterades i rapporten: SFS förenade studentkårer in i framtiden. Utgångspunkten för den långsiktiga strategin är att den på sikt ska sträva efter det mål som SFS vision för organisationen på en övergripande nivå är ett uttryck för.

Disposition

Dokumentet är uppdelat efter de tre huvudområden som presenterades i ovannämnda rapport, nämligen påverkan, organisation och ekonomi. Under varje område finns det mål för SFS att uppnå till 2015 samt strategier till varje mål som visar hur organisationen skall arbeta för att uppnå målen. På vissa ställen i dokumentet finns det strategier som återkommer under flera olika mål, detta för att visa på synergieffekter som kan uppnås. Till varje mål finns det även uppföljningsbara indikatorer för att underlätta uppföljningen av arbetet.

Påverkan

Organisationen

Mål: SFS ska 2015 vara en renodlad, spetsig och effektiv påverkansorganisation

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer

Kommunikation

Mål: SFS ska 2015 vara en organisation som kännetecknas av en genomtänkt och tydlig kommunikationsstrategi

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Webbplatsen

Mål: SFS ska 2015 ha en eller flera aktiva virtuella samlingsplatser för alla i frågor som rör studenter och studerandeinflytande.

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Kunskapsbank

Mål: SFS ska 2015 vara en omfattande kunskapsbank för SFS medlemskårer i viktiga frågor för medlemskårerna på ett sätt som inte tar fokus från påverkansarbetet

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Kampanjarbete

Mål: SFS ska 2015 på ett effektivt sätt använda nationella kampanjer i samverkan med medlemskårerna i sitt påverkansarbete

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Organisation

Omfattning

Mål: SFS ska 2015 organisera minst 95 procent av Sveriges studentkårer

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Medlemsmöten

Mål: SFS medlemsmöten ska 2015 vara välbesökta, anses givande för de som deltar, samt ingå i arbetet med att rekrytera medlemskårer till SFS

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Fullmäktige

Mål: SFS fullmäktige (SFSFUM) ska 2015 ha ett mindre antal fysiska ledamöter än 2010, men ändå ge en reell möjlighet för alla medlemskårer att delta och påverka SFS beslut under demokratiska och tydliga former. Dessutom ska SFS fullmäktige vara kostnadseffektivare och utgöra en inkomstkälla, utifrån externa finansiärer, för värdkåren och SFS.

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Arbetsformer

Mål: SFS ska 2015 ha hittat effektiva arbetsformer för styrelse, kansliet, doktorandkommittén, ideellt engagerade och projekt.

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Doktorandkommitté

Mål: SFS doktorandkommitté ska 2015 vara den självklara nationella rösten för doktorander med hög legitimitet såväl inom som utom SFS

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Internationellt

Mål: SFS ska 2015 ta större plats än 2010 på den internationella arenan i studentfrågor

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Medlemskårers delaktighet

Mål: SFS ska 2015 vara en demokratiskt uppbyggd politisk organisation där medlemskårerna har ett stort inflytande över verksamheten och där de upplever dialogen med SFS centralt som god.

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Jämlikhet och likabehandling

Mål: SFS ska 2015 vara en organisation präglad av mångfaldsperspektiv där personers olika erfarenheter och perspektiv möts med samma respekt oavsett personliga förutsättningar.

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Ekonomi

Finansiering

Mål: SFS ska 2015 ha en oberoende, stabil och långsiktig ekonomi där inte ekonomiska förutsättningar ska vara avgörande för kårers medlemskap.

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Samarbeten

Mål: SFS 2015 ska ha ekonomiska samarbeten med aktörer som gynnar organisationens påverkansarbete och stärker dess position som aktör inom utbildningsområdet, utan att riskera sitt oberoende.

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Statsanslag

Mål: SFS direkta statsanslag från utbildningsdepartementet till SFS verksamhet ska 2015 ha uppnått en samlad nivå på minst 3 miljoner kronor

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Projekt

Mål: 2015 ska SFS som organisation stärkas av projekt på ett sätt som bidrar till att SFS kan agera proaktivt och effektivt inom prioriterade områden

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Stiftelsen

Mål: SFS ska senast 2015 ha upprättat en stiftelse som är en reell källa till finansiering av SFS verksamhet med en avkastning på minst en miljon kronor

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Resursanvändning

Mål: SFS ska 2015 ha en effektiv resursanvändning och vara bra på att utnyttja synergieffekter

Strategier:

Uppföljningsbara indikatorer:

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda