Examen

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En examen är ett bevis på att en student har slutfört en utbildning med godkänt resultat. Enligt högskolelagen ska examina vid svenska högskolor vara på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Enligt högskolelagen får regeringen besluta vilka examina som får utfärdas i Sverige, samt vilka lärosäten som får utfärda varje examen. De examina som existerar i Sverige finns listade i examensordningen (en bilaga till högskoleförordningen). Examensordningen skiljer på yrkesexamina (lärarexamen, sjuksköterskeexamen, sjöbefälsexamen, etc.) och generella examina (högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen samt deras konstnärliga motsvarigheter). Varje examen ska vara av en viss längd (i högskolepoäng) samt innehålla ett självständigt arbete (examensarbete).

Det svenska högskolesystemet tillåter inte att examen baseras på slutprov, vilket är fallet i många andra länder. En examen är alltid en sammanställning av ett antal godkända kurser. Betyg kan bara ges på kurser. Därför är lärosätenas utfärdande av en examen i praktiken bara formell. För att en student ska få utfärdat en examen måste hen ansöka om detta. Lärosätet fattar därefter ett beslut om att utfärda en examen eller att avslå begäran. Om lärosätet bifaller ansökan ska lärosätet utfärda ett examensbevis.

När ett lärosäte vill inrätta en ny examen vid lärosätet måste det i regel ansöka hos Universitetskanslersämbetet om att få examensrätt. Det finns dock undantag. Statliga lärosäten har automatiskt rätt att utfärda kandidatexamina. Universiteten har också automatiskt rätt att utfärda magister-, master-, licentiat- och doktorsexamina. När en ansökan kommer till Universitetskanslersämbetet görs en examensrättsprövning, en granskning där man kontrollerar att lärosätet har tillräckliga resurser att göra utbildningen med hög kvalitet.

Universitetskanslersämbetet utvärderar vart fjärde år kvaliteten på alla examina som utfärdas av lärosätena. Framförallt granskar man kvaliteten på examensarbetena. Om kvaliteten är för låg kan man besluta att lärosätet inte längre får utfärda examen.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda