SFS stadga

Från SFS Wiki

Version från den 10 maj 2013 kl. 19.34 av Wto (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök
SFS logo cmyk.jpg
Detta är en wikiversion av ett av SFS officiella dokument. Se även SFS dokument

SFS stadga är det dokument som ytterst reglerar SFS verksamhet. SFS stadga kan enbart revideras på SFS fullmäktige, och har reviderats vid varje fullmäktige sedan 2001 (2001 reviderades dock endast stadgebilagan om valnämnden). OBS: SFS stadga ändrades under SFS fullmäktige 2012 samt SFS fullmäktige 2013. Då stadgan från 2012 inte funnits tillgänglig innan fullmäktigemötet 2013 har inte wikirådet funnit det meningsfullt att redigera denna artikel. Sidan kommer uppdateras så snart fullmäktigeprotokollet justerats och den nya stadgan blivit tillgänglig.

Innehåll

1. Sammansättning och ändamål

1.1 Sammansättning

Sveriges förenade studentkårer är en demokratisk, frivillig, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av student- och elevkårer vid statliga svenska universitet och högskolor, högskolor anordnade av enskilda, landsting och kommuner som staten ingått avtal med.

1.2 Ändamål

SFS ändamål är att genom påverkansarbete företräda och tillvarata medlemmarnas och studenternas intressen i enlighet med organisationens styrdokument. Vidare ska SFS stödja medlemmar och studenter genom att tillhandahålla mötesplatser och plattformar för kreativa möten samt verka som en informerande kunskapsresurs.

2. Medlemskap

2.1 Medlem

Student- eller elevkår vid statliga universitet eller högskolor, samt högskolor anordnade av enskilda, landsting och kommuner som staten ingått avtal med, kan bli medlem i SFS efter beslut enligt 2.2 Medlemskap. Medlem i SFS benämns i denna stadga som medlemskår

2.2 Medlemskap

Beslut om ansökan om medlemskap ska vara fattat i kårens högsta beslutande församling och behandlas av SFS fullmäktige. Beslut om inträde fattas med enkel majoritet. För att ansökan om medlemskap skall tas behandlas på nästkommande fullmäktigemöte skall ansökan om medlemskap vara styrelsen till handa senast en (1) månad innan ordinarie fullmäktigesammanträde. Möjlighet att beviljas medlemskap för del av kår finns endast för kår som omfattar såväl högskolestudenter som andra studerande. I detta fall ska ansökan om medlemskap gälla del av kår som omfattar samtliga högskolestudenter. Prövning av ansökan om medlemskap sker sedan dess formella giltighet prövats och godkänts mot denna stadgas bestämmelser om SFS sammansättning och ändamål.

2.3 Interimistiskt medlemskap

Styrelsen får pröva ansökan enligt 2.2 Medlemskap och kan bevilja interimistiskt medlemskap intill dess fullmäktiges beslut i frågan blir gällande. Sådant beslut ska underställas fullmäktige för prövning vid nästa sammanträde. Interimistisk medlemskår får inte delta i sådant beslut. I alla andra hänseenden medför interimistiskt medlemskap samma rättigheter och skyldigheter som av fullmäktige beviljat medlemskap. Vid behandling av ansökan om interimistiskt medlemskap får styrelsen medge nedsättning av medlemsavgiften till budgetårets slut.

2.4 Skyldigheter

2.4.1 Medlemskår

Det åligger medlemskår att underrätta SFS om ärende som medlemskår handlägger och som är av betydelse för SFS agerande. Det åligger även medlemskår att skicka in kontaktuppgifter till SFS för medlemskårens styrelse samt att förmedla vidare information från SFS som riktas till medlemskårens aktiva medlemmar. Medlemskår är också skyldig att betala sin medlemsavgift i enlighet med 3.1 Representerade studenter.

2.4.2 SFS

Det åligger tillika SFS att underrätta medlemskår om ärende som SFS handlägger och är av betydelse för medlemskårs agerande.

2.5 Utträde

Efter skriftlig ansökan från medlemskår om utträde ur SFS åligger det fullmäktige att bevilja utträde från och med ingången av SFS nästa verksamhetsår, det efter att ansökans formella giltighet prövats gentemot denna stadga och godkänts. Ansökan om utträde ska inlämnas till SFS styrelse senast den 15 december för att kunna upptas till behandling vid kommande ordinarie fullmäktigesammanträde. Medlemskår som beviljats utträde ur SFS fråntas omedelbart sin fullmäktigerepresentation.

2.6 Uteslutning

Medlemskår som uppenbart motarbetar SFS verksamhet eller inte fullgör sina skyldigheter mot SFS i enlighet med 2.4.1 Medlemskår, kan genom beslut av styrelsen skiljas från sina rättigheter som medlem. Fråntagande av medlemsrättigheter inbegriper dock ej medlemskårens representation på fullmäktigesammanträdet. Om inte rättelse sker, åligger det fullmäktige att på nästa ordinarie sammanträde pröva frågan om medlemskårens uteslutning. Beslut om uteslutning fattas med kvalificerad majoritet, alltså 2/3-majoritet av antalet avgivna, giltiga röster. Medlemskår som utesluts av fullmäktige fråntas omedelbart sin representation på fullmäktigesammanträdet.

2.7 Verkan av utträde eller uteslutning

Medlemskår som utträtt eller uteslutits ur SFS har inte någon rätt till SFS behållna tillgångar, men svarar för under medlemstiden gjorda åtaganden, såvitt avser tiden fram till utträdesdagen.

2.8 Passivt stödmedlemskap

Stödmedlem i SFS är individ som önskar stödja SFS verksamhet. Passivt stödmedlemskap tecknas genom erläggande av den av fullmäktige beslutande stödmedlemsavgiften. Stödmedlemskap gäller i ett år från inbetalningsdatumet. Till stödmedlem tillkommer inga andra rättigheter eller skyldigheter gentemot SFS. Stödmedlem kan uteslutas ur organisationen om denne skadar organisationen. SFS styrelse beslutar om sådan uteslutning.

3. Fullmäktige

3.1 Representerade studenter

Antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt antalet doktorander omräknat till heltidsekvivalenter inom kårens verksamhetsområde för föregående kalenderår beräknas utifrån de heltidsstudenter som rapporterats från lärosätet, hädanefter definierat som representerade studenter, och utgör grund för beräkning av mandatfördelning enligt 3.5 Mandatfördelning.

3.2 Befogenheter

Fullmäktige är SFS högsta beslutande organ. Fullmäktige är offentligt.

3.3 Mandatperiod

Mandatperioden för fullmäktiges ledamöter och suppleanter är 1 februari till 31 januari.

3.4 Mandat

Fullmäktige består av 349 mandat. Mandaten fördelas mellan medlemskårerna enligt 3.5 Mandatfördelning. Medlemskår som beviljas inträde erhåller mandat enligt 3.5 Mandatfördelning, dock utan att multiplikationskoefficienten i 3.5.1 Multiplikationskoefficient för mandatfördelning omräknas. Varje mandat motsvarar en röst.

3.5 Mandatfördelning

Mandatfördelningen ska beräknas efter den 31 januari varje år och avser den av fullmäktige påbörjade mandatperiod i enlighet med 3.3 Mandatperiod. Mandaten fördelas i tre steg.

 1. Först tilldelas varje medlemskår ett grundmandat från de totalt 349 mandaten.
 2. Därefter fördelas de återstående mandaten ut genom att antalet representerade studenter multipliceras med koefficienten enligt 3.4.1 Multiplikationskoefficient för mandatfördelning. Resultatet avrundas nedåt till närmaste heltal och utgör de till medlemskåren tilldelade mandat. Överskjutande decimaler vid denna beräkning räknas som medlemskårs resttal.
 3. De mandat som nu återstår att fördela delas ut i tur och ordning till medlemskårerna utefter deras resttals storlek. Medlemskår med högst resttal tilldelas första mandatet, medlemskår med det därefter högsta resttalet tilldelas det andra mandatet och så vidare tills alla mandat är utdelade.

Mandatfördelningen fastställs av styrelsen.

3.5.1 Multiplikationskoefficient för mandatfördelning

Det antal mandat som återstår att fördela efter att grundmandaten fördelats divideras med det totala antalet representerade studenter för samtliga medlemskårer. Det tal som fås fram är den multiplikationskoefficient som ska användas för beräkning av mandatfördelning.

3.6 Ledamöter

Medlemskårerna utser ledamöter till fullmäktige.

3.6.1 Suppleanter

Suppleanter för fullmäktigeledamöter utses av medlemskår till högst samma antal som medlemskårens ordinarie ledamöter. Suppleant får ersätta ledamot för helt eller del av sammanträde.

3.6.2 Fyllnadsval

Fyllnadsval ska snarast, skriftligen meddelas SFS kansli för att vara giltigt under sammanträdet, dock före fullmäktigesammanträdes öppnande.

3.7 Ledamotsfördelning

Först fördelas antal ledamöter till en per kår, därefter har varje medlemskår rätt att skicka ytterligare en ledamot per fyra uppnådda mandat utöver grundmandatet.

3.8 Ledamots rättigheter

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid fullmäktigesammanträde tillkommer fullmäktigeledamot samt suppleant. Enskild sammanträdesdeltagare har rätt till att inneha fler än ett mandat. En deltagande medlemskår som tvingas lämna mötet kan via en skriftlig fullmakt lämna över sina röster till annan deltagande kår. Fullmakt måste redovisas för mötespresidiet. Ingen kår kan via fullmakt representera mer än en annan kår.

3.9 Underrättelseskyldighet

Medlemskår respektive den studentkår som företräder samarbetande medlemskårer, ska skriftligen senast 15 februari anmäla vilka fullmäktigeledamöter och suppleanter för dessa, som representerar dem under kommande mandatperiod.

3.10 Sammanträden

Fullmäktige sammanträder på kallelse av styrelsen. Fullmäktige ska avhålla ordinarie sammanträde med början tidigast den 15 april och senast den 31 maj.

3.10.1 Extra sammanträden

Rätten att utlysa extra fullmäktigesammanträde har:

 1. Fullmäktige under fullmäktiges sammanträde
 2. Styrelsen

Rätten att begära ett utlysande av extra fullmäktigesammanträde har:

 1. Fullmäktigeledamöter som representerar 1/3 av befintliga mandat
 2. Revisorerna

Vid extra fullmäktigesammanträde får endast sådant ärende som sammanträdet utlysts för behandlas. Efter behörigen gjord framställan om utlysande av extra fullmäktigesammanträde ska styrelsen inom två veckor utlysa sådant sammanträde. Sammanträdet ska hållas senast fyra veckor efter den behörigen gjorda framställan. När extra fullmäktige sammankallas till följd av presidials förfall beslutar styrelsen om sammanträdets former, exempelvis genom röstning via rekommenderat brev eller sammankomst med fullmakt att rösta för flera mandat.

3.11 Kallelse, föredragningslista med mera

Kallelse, föredragningslista samt till sammanträdet hörande handlingar ska sändas till medlemskårerna, revisorerna, valberedningen samt ledamöter av fullmäktige, styrelsen och doktorandkommittén. Kallelse till ordinarie sammanträde och nomineringsanmodan från valberedningen ska sändas ut senast den 15 januari. Kallelse till extra fullmäktigesammanträde ska sändas ut senast två veckor före sammanträdet. Styrelsens propositioner ska sändas ut senast åtta veckor före sammanträdet. Valberedningens förslag ska sändas ut senast tre veckor före sammanträdet. Möteshandlingar, bestående av motioner och styrelsens yttrande till dem, förslag till föredragningslista, interpellationer, motförslag till valberedningens förslag samt övriga till ordinarie sammanträde hörande handlingar ska sändas ut senast två veckor före sammanträdet. Ärende som inte tagits upp på föredragningslistan till fullmäktigesammanträdet, får inte behandlas på sammanträdet.

3.12 Arbetsuppgifter

Det åligger fullmäktige:
att behandla propositioner, motioner och interpellationer,
att behandla medlemsfrågor,
att fastställa den ekonomiska ramen för SFS verksamhet,
att behandla övergripande frågor, som är gemensamma för SFS medlemskårer,
att besluta om medlemskap för SFS i andra organisationer,
att förrätta erforderliga val enligt denna stadga,
att granska styrelsens och dess beredande organs verksamhet och därefter pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga av fullmäktige valda förtroendepersoner,
att fastställa resultat- och balansräkning samt att besluta om bokslutsdispositioner,
att fastställa instruktioner för styrelsen och valberedningen,
att i övrigt utöva de befogenheter, som föreskrivs i denna stadga,
att fastställa den passiva stödmedlemsavgiften.

3.13 Motion och interpellation

Motion och interpellation till ordinarie fullmäktigesammanträde får lämnas av ledamöter av fullmäktige eller doktorandkommitté, medlemskår eller grupp om minst tio medlemmar i medlemskår. Motion avsedd att behandlas vid ordinarie sammanträde ska lämnas in till SFS styrelse senast fem veckor före sammanträdet. Över motion ska styrelsen avge yttrande. SFS styrelse ska i yttrandet anse motionen besvarad, föreslå fullmäktige att bifalla motionen eller föreslå fullmäktige att avslå motionen. Styrelsen kan i yttrandet också föreslå fullmäktige andra beslut i det ärende motionen behandlar. Interpellation avsedd att behandlas vid fullmäktigesammanträde, ska lämnas in till SFS styrelse senast tre veckor före sammanträdet. Styrelsen ska till sammanträdet yttra sig över sådan fråga. Beslut kan inte fattas vid behandling av sådant ärende, utan endast protokollsanteckning kan lämnas.

3.14 Sammanträdesledning

Fullmäktigesammanträde öppnas av styrelsens ordförande, vilken har att företa justering av röstlängden, fastställande av antal mötesordföranden och sekreterare samt ombesörja val av mötesordförande och sekreterare.

3.15 Arbetsordning

Arbetsordning för fullmäktige återfinns i stadgebilaga 2. Ändring i sådan bilaga görs i enlighet med 10.3 Beslut om ändring av styrdokument

3.16 Jäv

Fullmäktigeledamot får inte delta i omröstning om ansvarsfrihet för denne själv eller för sådant organ inom SFS, som denne tillhört under den tid som beslutet avser.

3.17 Övrigas rättigheter vid sammanträdet

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid fullmäktigesammanträde tillkommer, förutom fullmäktigeledamöter, även ledamöter av styrelse, valberedning och doktorandkommitté, revisorerna, övriga förtroendevalda enligt 4.3 Övriga personval samt en representant för varje medlemskår som beviljats utträde. Närvaro- och yttranderätt vid fullmäktigesammanträde tillkommer dessutom SFS kanslichef och SFS anställda.

3.18 Adjungeringar

Närvaro- och yttranderätt vid fullmäktigesammanträde tillkommer dessutom den som fullmäktige adjungerar för viss fråga eller helt sammanträde.

3.19 Omröstning

Omröstning ska ske öppet. Votering vid personval ska vara sluten om någon fullmäktigeledamot så begär.

3.20 Beslutsförhet

Fullmäktige får fatta beslut om minst hälften av antalet registrerade mandat finns representerade vid omröstningen.

3.21 Beslut

Beslut fattas vid fullmäktige med enkel majoritet, vilket innebär mer än hälften av avgivna giltiga röster. Vid lika röstetal fattas beslut genom lottning.

3.22 Protokoll

Vid fullmäktiges sammanträde ska beslutsprotokoll föras. I protokollet ska ingå framställda och ej återtagna yrkanden samt avgivna protokollsanteckningar, röstförklaringar och reservationer. Protokollet justeras av tjänstgörande sammanträdesordförande jämte två av fyra av fullmäktige utsedda och tjänstgörande justeringspersoner. Protokoll från fullmäktigesammanträde ska färdigställas och i justerat skick senast 30 dagar efter sammanträde utsändas till revisorerna samt finnas tillgängligt för SFS medlemskårer.

4. Val

4.1 Val av styrelsens presidium

Vid individuella personval krävs att kandidaten erhållit mer än hälften av avgivna giltiga röster för att anses vald. Varje ledamot röstar på noll till max antal platser som ska tillsättas. Om inte alla platser kunnat besättas företas ny omröstning mellan dem som erhållit högst röstetal utan att bli valda i första omgången. I denna omröstning deltar högst dubbelt så många kandidater som antalet platser som återstår att besätta. Vid denna andra omröstning blir den eller de valda som får högst röstetal. Under pågående omröstning enligt denna paragraf får ytterligare nominering inte förekomma.

4.2 Val av styrelsens övriga ledamöter och valberedning

Val av styrelsens övriga ledamöter och valberedning görs i enlighet med stadgebilaga 1.

4.3 Övriga personval

Fullmäktige väljer ledamöter och ersättare till doktorandkommittén och verksamhetsrevisorer genom sluten omröstning. Varje ledamot röstar på noll till max antal kandidater som ska tillsättas. De kandidater som fått flest röster är valda i fallande ordning tills platserna är fyllda. Övriga kandidater blir ersättare och rangordnas efter sina röstetal. Vid lika röstetal ges platsen till underrepresenterat kön. Om det fortfarande inte kan avgöras vem som får platsen avgör lotten. Valresultaten, med angivande av samtliga valda kandidater, samt rangordning av ersättare, och deras röstetal ska fastställas av fullmäktige.

4.4 Nomineringar

Rätt att nominera har medlemskår, ledamot av fullmäktige, styrelse, doktorandkommitté och valberedning samt en grupp om minst tio medlemmar i medlemskår. Inkommen nominering är offentlig. Nominering ska för att beaktas, ha inkommit skriftligen till valberedningen senast åtta veckor före fullmäktiges öppnande. Valberedningen kan, om den finner det lämpligt, senarelägga denna tidpunkt till senast fyra veckor före fullmäktiges öppnande.

4.5 Motnominering

Motnominering mot valberedningens förslag skall inkomma skriftligen till SFS kansli senast två veckor före sammanträdet.

4.6 Nominering under sammanträdet

Under fullmäktigesammanträdet får nominering av ytterligare kandidater till de poster som beretts av valberedningen, ske endast om fullmäktige så beslutar.

5. Valberedning

5.1 Sammansättning

För beredande av val som ankommer på fullmäktige ska fullmäktige välja en valberedning bestående av sju ledamöter. Mandatperioden för valberedningen sammanfaller med SFS verksamhetsår. Valberedningen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Valberedningens ordförande och vice ordförande ansvarar för att koordinera valberedningens verksamhet så att den anpassas till beslutade budgetramar.

5.2 Arbetsuppgifter

Valberedningens arbete bygger på inkomna nomineringar och ska till styrelsens presidium senast tre veckor före fullmäktiges sammanträde avge fullständigt namnförslag avseende de val som ska förrättas av fullmäktige, med undantag för styrelsen och valberedningen samt fullmäktiges funktionärer. Valberedningens förslag ska i största möjliga mån spegla organisationen. Därför ska aspekter såsom geografi, kön, ämnesorientering samt kårstorlek beaktas. Under fullmäktiges sammanträde tjänstgör valberedningen som valnämnd, enligt 4.2 Val av styrelsens övriga ledamöter, stadgebilaga 1 – Listval, punkt 2.

5.3 Infordrande av förslag

Valberedningens ordförande ska senast den 15 januari i samband med kallelsen till ordinarie fullmäktigemöte sända ut anmodan att nominera. Denna ska avse de poster för de val som ska ske och som ska beredas av valberedningen enligt 5.2 Arbetsuppgifter.

5.4 Valberedningens jäv

Ledamot i valberedningen får inte vara fullmäktigeledamot, eller vald av fullmäktige till andra förtroendeuppdrag, inom organisationen nästkommande mandatperiod. Ledamot i valberedningen får inte kandidera till förtroendeuppdrag som valbereds.

6. Styrelsen

6.1 Befogenheter

I överensstämmelse med dessa stadgar och beslut fattade av fullmäktige har styrelsen den direkta ledningen av SFS verksamhet samt fungerar som SFS företrädare. Styrelsen utgör mellan fullmäktigesammanträdena SFS högsta beslutande organ.

6.2 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, en till tre vice ordförande, samt elva till tretton övriga ledamöter. Styrelsen består av totalt femton personer. Styrelsens ledamöter är valda av fullmäktige för ett verksamhetsår. Vid avsägelse från styrelsen efter den 31 mars avgör styrelsen om ersättare ska tillsättas.

6.3 Sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av presidiet. Styrelsesammanträde ska också utlysas, om minst fem av styrelsens övriga ledamöter eller revisorerna så begär. Efter behörigen gjord framställan om utlysande av styrelsesammanträde är styrelsens presidium skyldigt att senast inom två veckor utlysa sådant sammanträde.

6.4 Konstituerande styrelsesammanträde

Nyvald styrelse har rätt att hålla konstituerande styrelsesammanträde före den 1 juli. På detta sammanträde kan endast beslutas om firmateckning, kontoteckning, beslutsdelegering, delegering av inköp, personalansvar, mötespresidium samt om verksamhetsplanen.

6.5 Arbetsuppgifter

Det åligger styrelsen: att bereda ärenden, som ska behandlas vid fullmäktigesammanträde, att avge yttrande över till fullmäktige inlämnade motioner, att upprätta förslag till föredragningslista för fullmäktigesammanträde, att inför fullmäktige bära ansvaret för organisationens ekonomi, att upprätta förslag till budget för SFS verksamhet, att upprätta verksamhetsberättelse, att inom ramen för fastställd budget anställa och entlediga SFS anställda, fastställa instruktioner och angiva riktlinjer för de anställdas verksamhet samt ansvara för deras arbete, att utfärda instruktioner för styrelsens beredande organ, att verkställa av fullmäktige fattade beslut, att förrätta de val som inte är förtecknade i denna stadga, att intill nästa ordinarie fullmäktigesammanträde förorda ersättare för avgången av fullmäktige utsedd befattningshavare, dock ej revisor, ledamot i styrelsen eller ledamot i valberedningen, att i övrigt utöva de befogenheter, som föreskrivs i denna stadga.

6.6 Delegering

Styrelsen får uppdra åt den som styrelsen anser lämplig att i visst ärende eller viss grupp av ärenden fatta beslut på styrelsens vägnar.

6.6.1 Firmateckning

SFS firma tecknas enligt delegationsordning fastställd av styrelsen på konstituerande eller första ordinarie styrelsesammanträde efter det att ny styrelse har tillträtt. SFS firma tecknas alltid av två i förening.

6.7 Styrelseledamöternas rättigheter vid sammanträde

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid styrelsesammanträde tillkommer styrelsens ledamöter.

6.8 Övrigas rättigheter vid sammanträde

Närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde tillkommer mötespresidium, SFS revisorer, doktorandkommitténs presidium samt övriga förtroendevalda enligt 4.3 Övriga personval. Närvaro- och yttranderätt tillkommer SFS kanslichef och personalrepresentant. Närvaro- och yttranderätt kan tillkomma även den som styrelsen adjungerar.

6.9 Beslut bakom lyckta dörrar

Styrelsen kan besluta att ett visst ärende får behandlas och beslutas bakom lyckta dörrar. Inga andra än styrelseledamöter, SFS revisorer samt till ärendet särskilt adjungerade får då närvara.

6.10 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande, varav minst en presidial.

6.11 Beslutsordning

Beslut fattas på styrelsemöte med enkel majoritet, vilket innebär mer än hälften av avgivna giltiga röster. Omröstningar sker öppet och vid lika röstetal inom styrelsen besitter SFS ordförande utslagsröst. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om styrelseledamot så begär. Vid lika röstetal avgör lotten. Om otillräckligt antal personer erhållit enkel majoritet kan styrelsen välja att göra om valet efter att ha eliminerat det alternativ som fick lägst röstetal.

6.11.1 Per capsulambeslut

Per capsulambeslut äger giltighet endast om försök gjorts att kontakta samtliga ledamöter i styrelsen och minst 2/3 av ledamöterna röstat. Beslut fattas om minst hälften av styrelsens ledamöter bifaller förslaget. Beslutet ska protokollföras i särskilt per capsulamprotokoll och stadfästas på nästkommande styrelsesammanträde.

6.12 Kallelse och föredragningslista

Till styrelsens sammanträden ska skriftlig kallelse sändas ut minst två veckor före sammanträdet. Föredragningslista och samtliga till sammanträdet hörande handlingar ska utsändas minst en vecka före sammanträdet. Kallelse, föredragningslista samt till sammanträdet hörande handlingar ska sändas till styrelsens ledamöter samt övriga med närvaro- och yttranderätt enligt 6.8 Övrigas rättigheter vid sammanträde. Föredragningslista och möteshandlingar ska finnas att tillgå för medlemskårer som så begär. Det åligger presidiet att på föredragningslistan upptaga ärende som anmälts av styrelseledamot till presidiet senast åtta dagar före sammanträdet. Ärende som inte tagits upp på föredragningslista till sammanträde får inte avgöras vid detta, om inte samtliga närvarande ledamöter är ense om att beslut ska fattas i ärendet.

6.13 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska beslutsprotokoll föras. Protokollet ska innehålla avgivna och ej återtagna yrkanden samt avgivna protokollsanteckningar, röstförklaringar och reservationer. Protokoll justeras av mötesordförande jämte en av styrelsen utsedd justeringsperson. Protokoll ska senast trettio dagar efter sammanträdet vara justerat samt finnas tillgängligt för dem det berör.

7. SFS befattningshavare

SFS befattningshavare är förtroendevalda och anställda. Förtroendevalda är ledamöter av styrelse och dess beredningsorgan, doktorandkommitté, vuxenstuderanderåd, valberedning samt revisorer och övriga förtroendevalda utsedda av SFS beslutande organ. Anställda är SFS kanslichef samt eventuell övrig personal.

7.1 Valbarhet

Alla är valbara till förtroendepost i SFS.

7.2 Presidiet

Presidiet utförs av ordförande och vice ordförande vilka utövar ledningen av SFS verksamhet tillsammans med styrelsen och har att representera organisationen. Presidiet får avgöra brådskande ärenden och andra ärenden, som överlåtits på det, och ansvarar inför styrelsen för sålunda vidtagna åtgärder, vilka skriftligen ska anmälas till nästföljande styrelsesammanträde. Vid lika röstetal inom presidiet har ordföranden utslagsröst. När presidiet består av två personer ska konsensusbeslut fattas. Om detta inte kan uppnås avgör styrelsen frågan.

7.2.1 Ordförandes förfall

Vid ordförandens förfall inträder den vice ordförande som styrelsen utser.

7.2.2 Entledigande

Styrelsen har rätt att entlediga presidial. Beslutet ska fattas med kvalificerad majoritet, alltså med 2/3-majoritet av antalet avgivna röster. Om entledigande sker inom verksamhetsårets tre första kvartal ska extra fullmäktigesammanträde sammankallas.

7.3 Verksamhetsrevisorer

SFS verksamhetsrevisorer är de utsedda av fullmäktige för att granska verksamheten i förhållande till stadga och av fullmäktige fattade beslut.

7.3.1 Sammansättning

Verksamhetsrevisorerna är två till antalet och utser inom sig en sammankallade som också ansvarar för att koordinera revisionsverksamheten så att den anpassas till de av fullmäktige beslutade budgetramar. Om en verksamhetsrevisor avsäger sig sitt uppdrag eller förfaller inträder ersättare enligt 4.3 Övriga personval. Avsägelser ska göras skriftligen och fastställas av styrelsen. Om det vid en verksamhetsrevisors avsägelse ej finns ersättare upptagna i fullmäktiges protokoll ska verksamhetsrevisorns plats lämnas obesatt. Vid avsägelse efter den 31 mars tillsätts ingen ersättare.

7.4 Doktorandkommittén

SFS doktorandkommitté är SFS särskilda organ för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Kommittén arbetar utifrån de åsiktsdokument och den arbetsordning som antagits av SFS fullmäktige.

7.4.1 Sammansättning

Doktorandkommittén består av nio ledamöter och utser inom sig ett presidium som svarar inför SFS fullmäktige och ansvarar för kontakten med SFS styrelse. Varje enskilt lärosäte, vars studentkår är medlem i SFS, har rätt att få en representant för deras doktorander inadjungerad. Det tillfaller doktorandkommittén rätten att om så anses lämpligt adjungera in övriga personer. Därutöver har SFS styrelse rätt att ha representant adjungerad.

7.6 SFS vuxenstuderanderåd

SFS Vuxenstuderanderåd är SFS särskilda organ för vuxenstuderandefrågor. Rådet arbetar utifrån de åsiktsdokument och den arbetsordning som antagits av SFS fullmäktige.

7.6.1 Val och sammansättning av SFS Vuxenstuderanderåd

SFS styrelse väljer genom sluten omröstning tre till sju ledamöter samt ersättare i rådet enligt samma förfaringssätt som stadgans 4.3 Övriga personval. Rådet utser en ledning som svarar inför SFS styrelse och ansvarar för kontakten med den samma. Rätten att nominera kandidater till rådet tillfaller varje godkänd vuxenstuderandekår som har avlagt årsavgift för innevarande år till SFS Vuxenstuderanderåd. Rådet och SFS styrelse har också nomineringsrätt. Varje godkänd vuxenstuderandekår som har avlagt årsavgift för innevarande år till SFS Vuxenstuderanderåd har rätt att få en demokratiskt utsedd representant för dess studerande inadjungerad. Det tillfaller rådet rätten att, om så anses lämpligt, adjungera in övriga personer. Därutöver har SFS styrelse rätt att ha en representant inadjungerad.

7.6.2 Avveckling av SFS Vuxenstuderanderåd

Beslut om avveckling av SFS Vuxenstuderanderåd kan tas av SFS styrelse om ett eller flera av följande punkter föreligger:

Om SFS Vuxenstuderanderåd avvecklas så ska, efter att eventuella skulder och kvarvarande projektbidrag återbetalats, kvarvarande tillgångar tillfalla SFS ordinarie verksamhet.

7.7 Övriga förtroendevalda

SFS beslutande organ har rätt att utse annan förtroendevald då det beslutande organet finner det nödvändigt. Sådan förtroendevald ska ha ett väl definierat ansvarsområde och ansvarar inför det beslutande organ som utsett personen i fråga.

7.7.1 Avsättning

SFS beslutande organ har rätt att avsätta övrig förtroendevald som uppenbart motarbetar SFS verksamhet eller inte fullgör sina skyldigheter mot SFS. Beslutet ska fattas med kvalificerad majoritet, alltså med 2/3-majoritet av antalet avgivna röster.

7.8 Kanslichef

Styrelsen kan besluta att anställa en kanslichef. Det åligger styrelsen att ta fram och besluta om kanslichefens befattningsbeskrivning.

8. Ekonomi

8.1 Verksamhetsår

SFS verksamhetsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

8.2 Medlemsavgift

Fullmäktige beslutar på fullmäktigesammanträde om medlemsavgift till SFS verksamhet för det kommande verksamhetsåret, samt preliminär avgift för det därpå följande verksamhetsåret. Det av medlemskåren inrapporterade antalet representerade studenter inom verksamhetsområdet enligt 3.1 Representerade studenter, ligger till grund för beräkningen av medlemsavgiften. Inrapporterat antal styr medlemsavgiftens storlek de två därpå följande terminerna. Alla medlemskårer ska betala samma medlemsavgift per student enligt 3.1 Representerade studenter.

8.3 Dispositionsfond

SFS ska för tryggande av organisationens åtaganden ha en dispositionsfond. Dispositionsfonden ska alltid innehålla tillräckliga medel för att SFS ska kunna fullgöra sina arbetsgivarmässiga och andra åtaganden.

9. Revision och ansvarsfrihet

9.1 Auktoriserad revisor

SFS, dess styrelse och befattningshavares räkenskaper och förvaltning granskas fortlöpande av en revisor jämte en suppleant för denne. Dessa ska vara auktoriserade revisorer och utses av fullmäktige.

9.2 Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorerna ska för SFS fullmäktiges räkning granska verksamheten i förhållande till SFS styrdokument och fullmäktiges beslut för verksamhetsåret. Senast 15 januari påföljande verksamhetsår ska ett särskilt yttrande utsändas till SFS medlemskårer, kansli, styrelse samt doktorandkommitté. Vid oenighet mellan verksamhetsrevisorerna skall separata yttranden avges.

9.3 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår ska senast den 15 oktober lämnas till verksamhetsrevisorerna. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår ska senast den 15 januari, tillsammans med revisionsberättelsen, utsändas till medlemskår samt till ledamöterna av den styrelse vars verksamhet berättelsen avser. Presidium för det år som verksamhetsberättelsen avser är ansvarig för att detta genomförs.

9.4 Ansvarsfrihet

Frågan om ansvarsfrihet för SFS styrelse samt förtroendevalda prövas vid ordinarie fullmäktigesammanträde.

10. Styrdokument, tolkningsföreträde och beslut om ändring

Till SFS styrdokument räknas SFS stadga, SFS åsiktsdokument, SFS mål- och strategidokument för organisationen, SFS arbetsordningar, verksamhetsplan samt budget. Dessa fastställs av fullmäktige. SFS åsiktsdokument och SFS arbetsordningar fastställs i sin helhet var tredje år. SFS mål- och strategidokument för organisationen fastställs i sin helhet vart femte år. Verksamhetsplan och budget fastställs årligen.

10.1 Hierarki av styrdokument

Följande hierarki gäller för SFS styrdokument. Om några dokument motsäger varandra gäller det dokument som står högre i denna lista.

 1. Stadga
 2. SFS åsiktsdokument och SFS mål- och strategidokument för organisationen,
 3. SFS arbetsordningar
 4. Verksamhetsplan och budget.
 5. Övriga dokument inom organisationen.

10.2 Tolkningsföreträde

Presidiet besitter tolkningsrätten av SFS styrdokument och allmänt givna instruktioner. Styrelsen har tolkningsföreträde över sådan tolkning.

10.3 Beslut om ändring av styrdokument

För beslut om ändring av stadgan och dess bilagor krävs beslut med kvalificerad majoritet, alltså 2/3-majoritet av antalet avgivna giltiga röster. Stadgeändring kan inte direktjusteras. För ändring av SFS åsiktsdokument, SFS mål- och strategidokument för organisationen samt SFS arbetsordningar vid annat tillfälle än ordinarie revidering krävs beslut med kvalificerad majoritet, alltså 2/3-majoritet av antalet avgivna röster.

10.4 Redaktionella ändringar i SFS styrdokument

Styrelsen får göra redaktionella ändringar i SFS styrdokument. Redaktionella ändringar ska granskas och godkännas av SFS revisorer för att äga giltighet. De redaktionella ändringarna ska bekräftas på nästkommande fullmäktige i ett särskilt beslut. Om ändringarna inte bifalls med enkel majoritet upphävs de.

11. Upplösning

För beslut om upplösning av SFS krävs beslut av fullmäktige med kvalificerad majoritet, alltså 2/3-majoritet av antalet avlagda giltiga röster, på två på varandra följande ordinarie sammanträden. Vid upplösning ska SFS tillgångar, efter samtliga skulders gäldande, fördelas mellan medlemskårerna i förhållande till deras antal representerade studenter beräknat enligt 3.1 Representerade studenter.

Stadgebilaga 1 - Listval

 1. Tidpunkt för genomförande av valen fastställes av fullmäktige första dagen.
 2. För att genomföra valen finns en valnämnd. Denna består av innevarande verksamhetsårs ledamöter i valberedningen.
 3. Om valnämnden upplever en större arbetsbelastning än vad som är önskvärt, eller inte är fulltalig, kan den knyta andra personer till sig under valförrättandet. Vilka dessa personer är ska godkännas av fullmäktige innan punkt 1 i denna bilaga genomförs.
 4. Valnämnden ska från och med det första åsiktstorgets öppnande tillhandahålla regler för valen och blanketter för registrering av kandidatlistor.
 5. Kandidatlistor ska registreras hos valnämnden senast 24 timmar innan respektive val hålls.
 6. Varje fullmäktigeledamot får registrera endast en kandidatlista. Av registreringshandlingarna ska framgå kandidaternas namn, deras inbördes rangordning, kandidatlistans beteckning samt namnet på den fullmäktigeledamot som registrerar kandidatlistan. En kandidatlista får innehålla lägst tre och högst tjugo kandidater. En kandidat kan endast kandidera på en kandidatlista till ett och samma val.
 7. Om en kandidatlistas beteckning är alltför lik en tidigare inlämnad beteckning skall beteckningen avslås. Kandidatlistan ska då ges möjlighet att anta en annan beteckning.
 8. Valnämnden ska 18 timmar innan valet hålls offentliggöra kandidatlistorna samt vilken fullmäktigeledamot som har registrerat respektive kandidatlista.
 9. Valnämnden ska senast en timme före valet tillhandahålla valsedlar. Valsedlar ska finnas för varje kandidatlista. Det ska även finnas blanka valsedlar.
 10. Senast en timme före valets genomförande ska röstlängden slutgiltigt justeras inför valet. Detta åligger tjänstgörande mötesordförande.
 11. Röst ska avlämnas i det av valnämnden tillhandahållna kuvertet. Kuvertet ska vara tillslutet.
 12. Röstavlämning sker inför valnämnden i enlighet med den fastställda röstlängden.
 13. Sammanräkningen av valet handhas av valnämnden.
 14. Följande skäl gör röster ogiltiga:
  • röstkuvertet innehåller mer än en valsedel,
  • valsedeln är ej en av de av valnämnden tillhandhållna (enligt 9),
  • röstkuvert och/eller valsedel är klart märkt.
 15. Kandidat får strykas. Detta ska i så fall ske genom att ett streck dras över kandidatens namn. Inga andra markeringar får göras på röstsedeln.
 16. Om en ledamot avsäger sig sitt uppdrag inträder ersättare enligt 19. Avsägelser ska göras skriftligen och ska fastställas av styrelsen. Om det vid en ledamots avsägelse ej finns ersättare på samma kandidatlista, ska mandatet tilldelas den kandidatlista som enligt 17 skulle stått näst i tur att tilldelas mandat.
 17. Mandatfördelning mellan kandidatlistor sker med jämkad uddatalsmetod enligt följande: kandidatlistas jämförelsetal räknas fram genom att successivt dividera ursprungligt röstetal med det udda talet, varav första jämkat, det vill säga 1,4. När mandat har tilldelats divideras ursprungligt röstetal med 3, 5, 7, 9 och så vidare. Mandatet tillfaller den kandidatlista som har högst jämförelsetal.
 18. Mandaten fördelas enligt följande:
  1. Helt blank eller ogiltig valsedel undantas vid mandatfördelningen.
  2. Mandaten fördelas mellan de registrerade kandidatlistorna med jämkad uddatalsmetod enligt 17. Vid fördelningen av varje mandat och ersättarplats gäller valsedel endast för den första, ej tidigare valda, ej strukna kandidaten. Denna kandidat tilldelas ett poängtal som är 1 delat med hans/hennes rangordning på valsedeln bland samtliga ej strukna kandidater, inklusive sådana som tidigare erhållit mandat. Poängtalen summeras. Mandatet tilldelas den kandidat som härigenom får högst sammanlagd poäng.
 19. Ersättare blir de kandidater på kandidatlistan som ej når ett mandat. Dessa rangordnas i enlighet med sin sammanlagda poäng enligt ovan.
 20. Vid lika röstetal väljs person av underrepresenterat kön. I de fall inget kön är underrepresenterat, eller i de fall då kandidaterna med lika röstetal är av samma kön, avgör lotten.
 21. Valresultaten, med angivande av samtliga valda ledamöter samt röstetal för respektive kandidatlista, ska fastställas av fullmäktige. Därutöver ska valnämnden, i ett särskilt protokoll, fastställa rangordning av samtliga ersättare.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda