Stockholms universitets studentkår

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Stockholms universitets studentkår (SUS), grundad 1883, är den största av två kårer vid Stockholms universitet. SUS har kårstatus för hela Stockholms universitet med undantag för Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). SUS kansli och kårexpedition finns sedan 2013 i Studenthuset på campus Frescati. SUS är en av Sveriges största studentkårer med cirka 12000–15000 medlemmar varje termin.

Historia

Fyra år efter att Stockholms högskola grundats 1878 bildades Stockholms Högskolestudenters förening med John af Klercker som ordförande. Föreningen fick emellertid inte den uppslutning som medlemmarna hade hoppats, varpå den finlandssvenske studenten Ossian Aschan tog initiativ till en kommitté "för utredande av frågan om en närmare sammanslutning mellan Stockholms högskolas studenter". Kommitténs arbete resulterade i ett förslag på stadgar som antogs vid ett konstituerande möte på Norra Latin den 26 november 1883. Den nya föreningen, som i dag är SUS, fick 1884 namnet Studentföreningen i Stockholm.

SUS första ordförande var den danske geologistudenten Johannes Lorenzen. SUS första kvinnliga presidialer var Astrid Cleve och Signe Sturzen-Becker vilka var vice ordförande 1900–1901 respektive 1904–1905. Det dröjde dock till 1955 innan SUS fick sin första kvinnliga ordförande, Ruth Sävhagen.

De första åren ägnade sig föreningen åt föredrag, diskussionsaftnar och spex men blev senare en förening som bevakade studenternas gemensamma intressen. Föreningen bytte 1895 namn till Stockholms högskolas studentförening och införskaffade samma år sitt första standar. År 1908 blev föreningen obligatorisk för alla studenter vid högskolan.

Föreningen fick 1914 tre avdelningar (en humanistisk, en naturvetenskaplig och en juridisk), vilka utvecklades till att bli de första fakultetsföreningarna vid lärosätet. År 1921 infördes allmänna ordförandeval och 1929 bytte föreningen namn igen till Stockholms högskolas studentkår. Sitt nuvarande namn fick SUS 1960 när högskolan förstatligades och blev Stockholms universitet.

I början av 1960-talet reformerades SUS valsystem. SUS anordnade den 14 november 1962 Sveriges första kårval där olika kårpartier kandiderade till ett kårfullmäktige. Sedan dess har många olika studentpolitiska och studentfackliga grupperingar erhållit medlemmarnas förtroende.

Fram till flytten till Studenthuset har SUS haft lokaler på olika platser i Stockholm: 1883–1885 på Klara Strandgata 11, 1885–1909 i Lundbergska huset i korsningen Vasagatan/Kungsgatan, 1909–1926 i högskolans huvudbyggnad på Kungstensgatan 45, 1926–1935 på Drottninggatan 83, 1935–1976 i Kårhuset på Holländargatan 32, och slutligen 1976–2013 i Nobelhuset nära Universitetets tunnelbanestation.

SUS har genom åren ägt flera bolag, bland annat Akademibokhandeln och Högskolerestauranger AB. SUS är även stiftare till flera stiftelser, däribland Folkuniversitetet Region Öst, tillsammans med Stockholms universitet.

Organisation

SUS högsta beslutande organ är kårfullmäktige med 35 ledamöter och lika många suppleanter. Kårfullmäktige väljs av studentkårens medlemmar genom att de röstar på olika studentgrupperingar (kårpartier) i val som anordnas i april–maj varje år.

SUS högsta verkställande organ är kårstyrelsen, som sedan 2021 åter består av 7 ledamöter (inklusive kårens presidium) och lika många suppleanter. Styrelsen leder SUS arbete i enlighet med stadgarna och de beslut som kårfullmäktige fattar. Kårstyrelsen, inklusive presidiet, väljs av kårfullmäktige. Presidiet består av en ordförande och en vice ordförande som tillsammans leder SUS dagliga arbete och representerar kåren utåt.

På SUS kansli arbetar ett tjugotal tjänstepersoner. SUS jobbar aktivt med att företräda studenters intressen genom information, åsiktsbildning och påverkansarbete gentemot universitet, kommun och region samt genom att stödja råd och kårföreningar som berikar studentlivet på campus. Studentkåren jobbar också med lokal personlig service och ger stöd till studenter som upplever problem i sin studiesituation.

För att möjliggöra studentinflytande på alla nivåer av universitetets organisation hör till SUS student- och doktorandråd på alla institutioner eller sektioner, fakultetsråd på alla fakulteter samt centrala student- och doktorandråd. Organisationen innefattar även cirka 30–40 kårföreningar som får ekonomiskt och praktiskt stöd av SUS, för att främja ett blomstrande studentliv i anslutning till Stockholms universitet.

SUS har en lång historia av redaktionell produktion, till exempel utgavs redan på 1890-talet tidningen Ratatosk. Mellan 1924 och 2017 utkom kårtidningen Gaudeamus, som 2018 ersattes av den digitala studenttidningen #studietid.

Medlemsförmåner

SUS har ett samarbetsavtal med tre av fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet: Humanistiska föreningen (HumF), Naturvetenskapliga föreningen (NF) och Samhällsvetenskapliga föreningen (SF) vilket gör att medlemmar i SUS även kan ta del av fakultetsföreningarnas pubar och aktiviteter.

Medlemmar får medlemskortet Campuskortet som ger tillgång till en mängd förmåner genom lokala och nationella samarbeten med olika företag.

SUS är även en bolagskoncern som erbjuder ett spektrum av studentnära förmåner, service och tjänster. I koncernen ingår Cateringverkstan i Sverige AB (som driver Kafé Kåriander i Studenthuset) samt AB Frescatihallen (ett driftsbolag för en idrottsanläggning på campus). Verksamheten i andrahandsbokhandeln Campusbutiken, också det ett av SUS bolag, upphörde under våren 2021.

Referenser

Stockholms universitets studentkår
Grundad 26 november 1883
Lärosäte Stockholms universitet
Medlem i SFS, SSCO
Hemsida http://www.sus.su.se
Kårtidning studietid
SFS
Medlem Ja
Presidium
Ordförande Sofia Holmdahl
Vice ordförande Elis Wibacke

Till utvald-versionen

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda