Kursplan

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Högskoleförordningen stadgar att det för en kurs skall finnas en kursplan. I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer (anm. examination) och de övriga föreskrifter som behövs.[1]

En kursplan är en bindande föreskrift. Det betyder att en student som antagits till en kurs kan kräva att kursen genomförs så som föreskrivs i kursplanen.

Innehåll

SUHFs rekommendationer

SUHF har kommit med följande rekommendationer[2] för kursplaner: I kursplan ska anges:

En förteckning över den kurslitteratur eller övriga läromedel som ska användas kan, men behöver inte, ingå som en del av kursplanen, men bör alltid på lämpligt sätt redovisas i anslutning till kursplanen. Även andra väsentliga uppgifter om undervisning och examination bör redovisas på lämpligt sätt i anslutning till kursplanen.

Språk

Kursplaner ska avfattas på svenska[4]. Innehållet i en kursplan kan översättas till engelska.

Se även

Referenser

  1. 6 kap. 14-15§§ Högskoleförordningen
  2. http://www.suhf.se/web/Rekommendationer_om_kursplaner_utbildningsplaner_och_betygssystem.aspx
  3. (jfr här SUHF:s Beteckningar för kursers tillhörighet till grundnivå eller avancerad nivå, plats i huvudområdets successiva fördjupning för generella examina (även kombinerade med yrkesexamina) och karaktär av examensarbete, i Rekommendationer för att underlätta studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige (dnr 08/025)
  4. Språklag 2009:600
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda