Mälardalens studentkår

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Mälardalens studentkår (MDS) grundades år 1979, två år efter att Högskolan Eskilstuna Västerås bildats och är därmed en relativt ung kår. På den tiden hette kåren Eskilstuna/Västerås studentkår. År 1989 bytte högskolan namn till Mälardalens högskola, delvis för att det då fanns högskolefilialer i Ludvika, Katrineholm och Nyköping. I anslutning bytte även studentkåren namn till Mälardalens studentkår. Studentkåren hade längre svårt att etablera sin verksamhet på de mindre orterna. År 1997 löstes problemet genom att högskolan lade ner verksamheten på samtliga orter utöver Eskilstuna och Västerås.
Mälardalens studentkår
Grundad 1979
Lärosäte Mälardalens högskola
Medlem i SFS
Hemsida http://www.kåren.nu
Twitter @@MDStudentkar
SFS
Medlem Ja
Gruppering E4

Innehåll

Organisation

Från början var Mälardalens studentkår uppbyggd av en styrelse och olika underliggande filialer beroende på var högskolan hade verksamhet. Till exempel fanns det på den tiden två filialer, en i Västerås och en i Eskilstuna. År 1981 gjordes en utvärdering av organisationen med följden att hela organisationen omstrukturerades. År 1983 påbörjades en organisationsförändring som ett resultat av utvärderingen. Då etablerades användandet av utskott samt av två presidier, ett på respektive ort. Idag har studentkåren ett presidium som inte är knutet till någon av orterna.

Länge hade Mälardalens studentkår bara halvtidsarvoderade på de olika posterna. Detta förändrades under 90-talets andra hälft då ett flertal arvoderade ändrades till heltid. Förändringar skedde också inom studentkårens utbildningsbevakning som från att ha varit uppdelad i HSV (Humanoria/Samhällsvetenskap/Vård) och NT (Naturvetenskap/Teknik) till att skötas av en och samma styrelsemedlem.

År 1997 avskaffades stormötena, som fram till dess varit studentkårens högsta beslutande organ. Istället inrättades det ett kårfullmäktige som fortfarande existerar. I samband med att högskolan införde akademier (HVV, UKK, HST och IDT) anpassades även studentkårens fullmäktige och styrelse för att på ett optimalt sätt uppnå en jämn fördelning i akademiernas inflytande i studentkårens verksamhet.

Många förändringar har skett genom åren gällande styrelsens uppbyggnad, och styrelsen bestod fram till kårobligatoriets avskaffande 2010 av sju ledamöter; ordförande, vice ordförande och fem styrelseledamöter. Under styrelsen var verksamheten uppdelad på sex utskott; utbildningsutskottet, studiesociala utskottet, informationsutskottet, näringslivsutskottet, restaurangutskottet och international committee.

I samband med kårobligatoriets avskaffande och de ekonomiska konsekvenser som följde därav, organiserades Mälardalens studentkår om och flertalet arvoderade uppdrag avskaffades. I samband med detta togs även organisationsstrukturen med utskott bort. Denna ersattes av en mer medlemsfokuserad struktur med rabatter, aktiviteter och inflytande som verksamhetsområden. Idag är Mälardalens studentkårs organisation uppbyggd med ett fullmäktige med 20 ledamöter samt en talman, och ett presidium med en ordförande och två vice ordföranden. Första vice ordförande arbetar med inflytandefrågor och andra vice ordförande arbetar med näringslivsfrågor. Kårstyrelsen består av nio ledamöter, där tre av dem består av presidiet, fyra består av studentrepresentanter, en doktorandrepresentant samt talman från fullmäktige. Övriga arvoderade poster inom Mälardalens studentkår är eventsansvarig i Eskilstuna, eventansvarig i Västerås, restaurangansvarig, internationellt ansvarig, dagpubsansvarig, kvällsansvariga och dagpubare.

Kårhusen

I Västerås låg högskolan fram till mitten av 90-talet i centrum där Växhuset idag har sina lokaler. Även kårhuset låg i centrum. Det hade länge diskuterats kring ett nytt Kårhus då de dåvarande lokalerna ansågs vara för små, och när högskolan flyttade från centrum valde studentkåren att bygga ett nytt kårhus (det nuvarande) på campus. Det tog fyra år för studentkåren att förverkliga det nya kårhuset som stod klart år 1997.

Ungefär samtidigt började studentkåren att leta efter en ny byggnad för kårhuset i Eskilstuna då det ansågs att studentkåren även där hade behov av större lokaler. I Eskilstuna invigdes det nya kårhuset i Studenternas hus 1999 i samband med kårens 20-årsjubileum.

Under 2008 fick studentkåren nya lokaler i Eskilstuna, dessa i närmre anslutning till högskolans byggnader. Bygget, som är en ombyggnation av en gammal byggnad, drog igång i oktober 2007 och färdigställdes under sommaren 2008.

Under 2011 la kårhuset i Eskilstuna ned på grund av ett lågt medlemsantal i Eskilstuna. Sedan dess bedrivs en turnerande kårverksamhet vid namn The Kår on Tour som samarbetar med restauranger och krogar i Eskilstuna.

Nationellt

Efter omröstning bland medlemmarna gick MDS med i SFS år 1999. Samtidigt anslöts MDS till OSS, ett nätverk inom SFS bestående av små och medelstora studentkårer. MDS har stått värd för en höstkonferens för SFS samt två OSS-träffar. Idag är samarbetet med OSS avslutat och MDS ingår istället i E4, ett nytt samarbete tillsammans med SöderS och Jönköpings studentkår. Höstterminen 2005 var MDS senast värd för en E4-höstträff. Samarbetet mellan de tre studentkårerna pågår fortlöpande och varje termin träffas de för att utbyta idéer, tankar och erfarenheter inför SFS fullmäktige. SiM (Studentkårerna i Mälardalen) bildades under 2009 tillsammans med Uppsala studentkår, Örebro studentkår och SSCO. Tillsammans driver man frågor som ska främja och underlätta kunskapsutbyte i Mälardalsregionen.

Ekonomi

Kårens ekonomi har fluktuerat en hel del under åren. Västeråssektionen hade under 90-talet några tunga år. Utgifter hade lagts i investering av nytt kårhusbygge. Samtidigt belastades ekonomin av en förlusttyngd bokhandel i studentkårens regi. Eskilstunasektionen gick då bättre, en av anledningarna till detta var att kårhuset i Eskilstuna var hyresfri, då Eskilstuna kommun betalade hyran. Under slutet av 90-talet etablerade studentkåren en generellt starkare ekonomi. Under början av 2000-talet skedde en tillbakagång, men några år senare var ekonomin åter i gott skick beroende på ett gediget arbete gentemot näringsliv och kommuner samt inkomstbringande festverksamheter. 2010 avskaffades kårobligatoriet, vilket ledde till en kraftig försämring i studentkårens ekonomi. Med frivilligt avlagda medlemsavgifter på 200 kronor/termin (300 kr/termin under obligatoriet) som enda finansieringsmedel behövde studentkåren se alternativa lösningar på sin finansiering. Mälardalens studentkår arbetar just nu med att säkra denna finansiering med hjälp av högskolan och kommunerna. Idag är studentkårens medlemsavgift 200 kr/termin samt 300 kr per helår (2012-2013). De största delarna av studentkårens budget kommer från bidrag, arbetsmarknadsmässan Högvarv och medlemmar.

Kårståget

Var en av de stora årliga händelserna inom studentkåren. Varje höst eller vår anordnades an stafett med momenten cykling, paddling och löpning från Västerås till Eskilstuna eller tvärtom. När Kårstågen var som störst deltog 600 personer som antingen tävlade eller var funktionärer. Kårståget anordnades sista gången 1997. Planen är att återupprätta kårståget våren 2013 för att strö liv i en gammal tradition som varit mycket populär.

Studentolympiaden

Studentolympiaden är en tävling som anordnas av studentåren för nya studenter vid högskolan. Olympiaden bygger på diverse lekar mitt inne i Västerås centrum och avslutas med luftmadrassrace i Svartån. Målet med tillställningen är att knyta långsiktiga kontakter och få igång ett långsiktigt arbete mellan studenter, samhälle och näringsliv. Tävlingarna hölls för första gången år 2000.

Högvarv

Varje år anordnar Mälardalens studentkår arbetsmarknadsdagen Högvarv. Under en dag ligger allt fokus på att knyta kontakter mellan studenter och arbetsliv. Högskolan fylls av företag som vill komma i kontakt med framtidens arbetskraft och karriärsugna studenter som vill skapa sin framtid. Högvarv anordnades för första gången år 1990 och är ett evenemang som blir större och större för varje år. Det finns plats för cirka femtio utställare och platserna går åt snabbt.

Föreningsliv

Utanför studentkårens initiativ finns flera föreningar som erbjuds studentkårens samarbete. De äldsta kvarvarande fristående föreningarna är linjeföreningen PPM samt VSIF (Västerås Studenters Idrottsförening). De startades ungefär samtidigt som studentkåren. PPM är således den äldsta linjeföreningen, den grundades på initiativ av drifttekniker, men har sedermera övertagits av miljövetare, energiingenjörer och miljö/energiingenjörer. Under 80-talet bildades allt fler linjeföreningar, oftast för att på ett organiserat sätt köpa in böcker billigt åt sina medlemmar men också för att öka sammanhållningen inom programmen och för att ordna festliga arrangemang. Under 80- och 90-talen grundades många linjeföreningar, och på senare år har antalet linjeföreningar varierat mellan 20 och 30. I mitten av 80-talet bildades också ESIF (Eskilstunas Studenters Idrottsförening) som upphörde år 2002. Under 2004 bildades istället ELSA (Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker).

Idag finns det totalt 19 linjeföreningar som är direkt knutna till program på högskolan. Dessa är ALF (en på vardera ort), VIPS (en på vardera ort), STRETCH, FOLKE, SOL, FBI, PPM, MACH, DALO, LTD, MÄLEKON, ESEKON, IMF, BEWARE (en på vardera ort), IDESIGN, INGOLF, INNOVARE och MORSORNA. De övergripande intresseföreningarna är Sexmästeriet (festföreningen i Eskilstuna), Kärleksambassadörerna, Phestmästeriet (festföreningen i Västerås), ELSA (Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker), VSIF (Västerås Studenters Idrottsförening), Spexpack (spexföreningen i Västerås), IC (International Committee), VOFF (Västerås onyktra festförening), LAB (Like a bowser), samt Regnbågsstudenterna (HBTQ-föreningen).

Bokhandeln i Västerås

LTD (Linjen för Tillämpad Datateknik) startade en bokhandel som sedan studentkåren tog över. Bokhandeln var ekonomiskt betungande under flera år, vilket ledde till att den såldes till privatpersoner. Sedan dess har både Akademibokhandeln och Bokexpressen bedrivit bokhandel vid högskolan. Då intresset för fysiska bokhandlar har varit lågt den senaste tiden, bedrivs ingen sådan verksamhet på campus längre.

Årets studentstad 2012/2013

Mälardalens studentkår blev utsedd till Årets studentstad för år 2012-2013. Detta är ett bevis på det goda samarbete som finns mellan högskolan, kommunerna och studentkåren. Mälardalens studentkår arbetar i nära anslutning till både högskolan och kommunerna, och studentkåren rådfrågas i alla ärenden som berör studenternas utbildning och situation på högskolan och i städerna.

SFS:s motivering lyder:

Västerås och Eskilstuna är två städer där studentinflytandet genomsyrar all verksamhet, från högsta beslutande nivå ner till den enskilda studenten. Städerna och högskolan är måna om studenterna och ser vikten av ett starkt studentinflytande i en tät dialog med studentkåren.

De båda städerna har aktivt arbetat med att skapa ett brett utbud av aktiviteter anpassat till studenters olika behov och förutsättningar. Detta genom att både ge möjlighet till stora arrangemang för studenter på väg ut i arbetslivet och till mindre forum för att finna ro under studietiden. SFS studentstad 2012/2013 har på ett föredömligt sätt arbetat med, och satsat på, inkludering inom en mängd områden. I Västerås och Eskilstuna ska alla studenter, oavsett bakgrund, känna sig välkomna - såväl i städerna som vid högskolan och i kontakten med studentkåren.

Västerås och Eskilstuna är städer där studenterna får stå i centrum.
SFS

"Så funkar det"-kår

Mälardalens studentkår är en av fem projektkårer för SFS "Så funkar det"-projekt. "Så funkar det" är en satsning för att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna vara aktiva i kåren. Arbetet pågår i nio månader, där Mälardalens studentkår ska utveckla och undersöka sin verksamhet vad gäller tillgänglighet. Arbetet kommer sedan att resultera i en handbok om tillgänglighet för samtliga kårer i Sverige.

Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda