Offentlighetsprincipen

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Offentlighetsprincipen är principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar, och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden (förhandlingsoffentligheten).

Riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen [1] och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut.

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen ska användas till. Myndigheten får heller inte efterforska vad handlingen ska användas till, annat än vad som krävs för att veta om de får lämna ut den eller ej.[2]

Innehåll

Vad är en allmän handling?

En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en ska kunna läsa dem. Handlingar i ärenden som ännu behandlas är ofta inte offentliga.

Exempel på allmänna handlingar

Följande är en lista exempel på allmänna handlingar som kan hittas inom högskole- och universitetsvärlden:

Vilka handlingar är inte offentliga?

En del allmänna handlingar är hemliga och får inte lämnas ut. Handlingar kan hemligstämplas om de handlar om[3]:

Hur får jag ut en allmän handling?

För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av handlingen hos myndigheten, och myndigheten ska utan onödiga dröjsmål lämna ut den.

Du har också rätt att få en avskrift eller en kopia av handlingen mot att du betalar en avgift. Säger myndigheten nej till din begäran att få ta del av handlingen har du i regel rätt att få saken prövad av domstol, vanligen kammarrätten.[4]

Referenser

  1. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm
  2. TF 2 kap 14 §
  3. Tryckfrihetsförordning 2 kap 2§
  4. http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____5595.aspx
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda