StuFF

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
'Studentkåren för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet vid Linköpings universitet - officiell förkortning StuFF, StuFF är den största studentkåren vid lärosättet och företräder ca 15 000 studenter vid Filosofiska fakulteten och Området för utbildningsvetenskap inom humaniora, sociologi och beteendevetenskap, systemvetenskap, företagsekonomi och handelsrätt samt vissa områden av tematiska naturvetenskaper. Verksamheten bedrivs vid så väl Campus Valla (Linköping) som Campus Norrköping.
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
Grundad 1996
Ersätter Lärarutbildningens Studentkår i Linköping och Norrköping, Studentkåren vid Universitetet i Linköping
Lärosäte Linköpings universitet
Medlem i SFS
Hemsida http://stuff.liu.se
SFS
Medlem Ja
Gruppering StuFF/Consensus
Presidium
Ordförande Andreas Wåhlén
Vice ordförande Linn Davidsson

Innehåll

Organisation

StuFF leds av fullmäktige, vars 25 medlemmar väljs årligen medelst listval. Listorna i fullmäktige utgörs vanligen av så väl partipolitiska listor som av listor vilka representerar en viss utbildning eller sektion. Fullmäktige utser styrelse, för närvarande bestående av åtta medlemmar. Alla styrelsemedlemmar är heltidsarvoderade.

Till fullmäktiges hjälp finns två organ, Valberedningen och Valrådet. Valberedningen bereder val till styrelsen och nominerar kandidater till konstitutionerande fullmäktige som sedan väljer. Valrådet bereder val till fullmäktige. De samordnar startandet av nya listor och administrerar valet till fullmäktige. Röstberättigad i valet är samtliga medlemmar i StuFF.

StuFF är tillsammans med Consensus och LinTek medlemmar i Kårservice ägarförening (KSÄF). Ägarföreningen äger i sin tur Kårservice AB. Kårservices huvuduppdrag gäller kåravgiftshanteringen samt förvaltning av kårhusen Kårallen, Kollektivet, Örat, HG (Linköping) och Kårhus Trappan (Norrköping).

Till styrelsens hjälp finns tre utskott, NU! StrUl och StUbin.

NU! - Näringslivsutskottet. Näringslivsutskottet arbetar med att anordna lunchföreläsningar, företagsmingel och andra event med fokus på att bygga broar mellan studenterna och deras kommande arbetsliv.

StrUl - Studiesociala utskottet. Det Studiesociala utskottet sysslar med att arrangera och planera spännande aktiviteter och events så som exempelvis sittning och den årliga dodgebolltuneringen.

StUbin - Utbildningsutskottet. Utskottet bedriver utbildningsbevakning för de kurser som ännu inte har en sektionsanslutning och är delaktig i projekt för att utveckla och stärka utbildningsbevakningen på universitetet. Utskottet är också involverad i arbetet kring priset Årets pedagog.

Historik

Hösten 1994 stod Lärarutbildningens Studentkår i Linköping och Norrköping (LUSIL) utan vald styrelse och utan heltidsarvoderad kårordförande. Lösningen blev att ledande företrädare för lärarsektionerna bildade en ny styrelse men utan heltidsarvoderad var kårarbetet slitsamt. Olika lösningar diskuterades och en var att gå samman med Studentkåren vid Universitetet i Linköping (SUL) vid årsskiftet 1994/95 till en enad studenkår för den filosofiska fakulteten.

Bakgrunden till det förslaget var att det vid den här tiden pågick ett arbete med att omorganisera den organisatoriskt något splittrade Filosofiska fakulteten. Denna saknade en gemensam nämnd för fakultetsfrågor, utan hade två parallella nämnder, en fakultetsnämnd för lärarutbildning och pedagogisk forskning (FLP) och en fakultetsnämnd för humaniora-samhällsvetenskap (FHS). Dessutom fanns en fakultetsnämnd för forskningsfrågor inom främst TEMA. Den nya organisationen, med bl.a. en gemensam fakultetsövergripande nämnd, skulle träda i kraft 1 juli 1995.

Den bedömning som gjordes mot slutet av hösten var att en sammanslagning inte var omedelbart möjlig eftersom tiden att lösa organisatoriska och kulturella skillnader var för kort. Tanken blev istället att göra sammanslagningen vid samma tidpunkt som den filosofiska fakultetens nya organisation trädde i kraft. Dessutom kunde en student (Jonas Arnell) rekryteras som heltidsarvoderad för våren, sedan han tagit examen vid jul.

En av de första åtgärderna för LUSIL blev 1995 att lämna det s.k. Rosa huset på Östgötag. 12 (i parken invid Institutionen för Tillämpad Lärarkunskap) och hyra in kårexpeditionen i ett halvt rum hos SUL i Kårallen. Därigenom befann sig lärarstudentkåren på den plats där huvuddelen av lärarstudenterna fanns, inte minst sedan Institutionen för Slöjd flyttat till Mjärdevi från "Slöjdis" något år innan.

Närheten till andra kårer var gynsam för LUSIL:s återuppbyggnad och vidareutveckling. Den resulterade i en framflyttning av sammanslagningen med ett år, motiverad av att LUSIL på så vis skulle kunna gå samman med SUL på helt likvärdiga villkor. Under LUSIL:s sista år genomfördes det första fullmäktigeinternatet och det första utbildningspolitiska programmet togs fram.

Sammanslagningen

Våren 1996 beslutade äntligen LUSIL:s och SUL:s fullmäktigen att slå samman kårerna den 1 juli 1996. Namnet blev Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten – Linköpings universitet (StuFF). Suffixet bedömdes nödvändigt för att inte blanda samman den nya kåren med Filosofiska fakulteternas studentkår (FFS) vid Göteborgs universitet.

Utöver att LUSIL hyrde in sig hos SUL, bekostade LUSIL en del av kårtidningen SULan 1995/96, vilket föranledde namnbytet till Filosofen året innan sammanslagningen. Till SFSFUM i Ronneby våren 1996 bildade SUL och LUSIL en gemensam gruppering kallad "STIG". Genom det ständigt ökade samarbetet före kårsammanslagningen blev så hållbar att StuFF kunnat fira 10-årsjubileum.

Presidialer

Period Ordförande Vice ordförande
2016/17 Andreas Wåhlén Linn Davidsson
2015/16 Martina Johansson Josefin Enoksson
2014/15 Johan Wester Cecilia Bernabo
2013/14 Tobias Karlsson Karl Eklund Johan Wester
2012/13 Jenny Andersson (numera Hagevi) Sofia Sandberg Nicklas Andersson Stern
2011/12 Amanda Rubio Kadir Yusuf Jennifer Jansson (t o m okt. -11)
Björn Lundgren (fr o m nov. -11)
2010/11 Niklas Hellström Gustav Andersson Mattias Bolin
2009/10 Märtha Byfors Christoffer 'Coffe' Wahlquist
2008/09 Elin Larsson (numera Selig) Frida Höglander
2007/08 Marina Sandgren (numera Geijer) Daniel Sjödin
2006/07 Aaron Axelsson Sofia Wahlström
2005/06 Joel G Phalén Aaron Axelsson
2004/05 Joel G Phalén Catharina Peterson
2003/04 Martin Ljungqvist Anna Larsson
vt 2003 Cecilia Engblom Anette Löving
ht 2002 Camilla Larsson Cecilia Engblom
2001/02 Anna Pedersen Henrik Jonsson
2000/01 Andreas Fejes Jonas Naddebo
1999/00 Helen Östergren Simon Bergwall
1998/99 Ebba Arvidsson Ida Lindqvist
1997/98 Sophie Casson Ulrika Johansson
1996/97 Roger Ericsson Maria Hörman Maria Andrée

Externa länkar

Officiell hemsida

Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda