Studentkårer vid Lunds universitet

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Denna artikel behandlar nuvarande och historiska studentkårer vid Lunds universitet, och varför de har skapats respektive upplösts:

Innehåll

Nuvarande studentkårer

Detta är de nuvarande (2011) studentkårerna vid Lunds universitet, uppräknade i universitetets fakultetsordning:

För att beviljas kårstatus vid Lunds universitet ska en organisation uppfylla följande verksamhetsområdeskrav:

  • Verksamhetsområdet för en studentkår bör inte vara mindre än ett av universitetets åtta områden.
  • Verksamhetsområden för studentkår vid Lunds universitet kan utgöras av
    • utbildningen på grundnivå och avancerad nivå inom ett eller flera områden samt övrig utbildning som kvalitetssäkras av detta/dessa område(n)
    • all utbildning inom ett eller flera områden samt övrig utbildning som kvalitetssäkras av detta/dessa område(n)
    • utbildningen på forskarnivå inom hela universitetet eller inom en majoritet av områdena
  • Verksamhetsområden för olika studentkårer får inte överlappa varandra.

Sedan 2012-01-01 benämns universitetets områden fakulteter.

Historia

Kårlunds historia kan hängas upp på ett par avgörande händelser som ändrade kårstrukturen i grunden:

1867-1948

Lunds studentkår konstituerades den 16 maj 1867. Det var den andra studentkåren i Sverige efter Uppsala studentkår. Redan innan detta hade studenterna dock i ett par år bedrivit verksamhet i form av "allmänna kårmöten". Vid denna tid hade kåren främst en ceremoniell roll, t.ex. i samband med rektoruppvaktningen på siste april och de svenska och nordiska studentmötena. Lunds studentkår var fram till 1948 den enda studentkåren i Lund. Parallellt med kårens verksamhet bedrevs den studiesociala verksamheten inom studentnationerna och Akademiska föreningen. Ordföranden i Lunds studentkår var per automatik vice ordförande i Akademiska föreningen.

Nationsobligatorium gällde för alla medlemmar i Lunds studentkår.

1948-1984

År 1947 grundades Sydsvenska Socialinstitutet, senare Lunds Socialhögskola. Det var inte en del av Lunds universitet, utan en helt fristående utbildningsanstalt. Året efter, 1948, fick studenterna vid Socialhögskolan en egen kår - Lunds socialhögskolas studentkår. I och med detta var Lunds studentkår inte längre den enda studentkåren i Lund, men fortfarande den enda vid Lunds universitet.

Även Vårdhögskolan Lund-Helsingborg och Sydsvenska sjukgymnastikinstitutet fick egna kårer - Vårdvetenskapliga studentkåren och Sydsvenska sjukgymnastikinstitutets studentkår.

Tandläkarhögskolan i Malmö grundades 1949 med en egen studentkår Odontologiska studentkåren. 1967 uppgick Tandläkarhögskolan i Lunds universitet och Odontologiska studentkåren blev universitetets andra studentkår. Eftersom kåren verkade i Malmö ansågs detta dock inte som ett problem, utan kåren verkade självständigt. Genom åren har flera kårer tillhört Lunds universitet, men verkat på andra orter.

Pedagogkåren i Malmö (PiM) grundades snart vid Malmö lärarhögskola. När lärarhögskolan uppgick i Lunds universitet och PiM blev en av studentkårerna vid universitetet.

1977 integrerades också Socialhögskolan och Lunds socialhögskolas studentkår i Lunds universitet. Samtidigt blev Musikhögskolan och Teaterhögskolan i Malmö delar av universitetet, varpå Studentkåren vid Musikhögskolan i Malmö och Teaterhögskolans studentkår kom in i Lunds kårflora.

Ingen kår förutom Lunds studentkår omfattades av nationsobligatoriet. När de nya kårerna hade integrerats i Lunds universitet var det frivilligt för dessa studenter att vara medlem i en nation.

1984-1995

Det som skulle bli Lunds studentkårs fall inleddes under 1980-talet. Första spiken i kistan för Lunds studentkår slogs 1984 då Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola efter år av kamp lyckades slå sig fria.

I Helsingborg bildades en Yrkesteknisk högskola med Elevkåren vid Yrkestekniska högskolan som så småningom integrerades i Lunds universitet. Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed integrerades i Lunds universitet under 80-talet och Flygskolekåren bildades.

Vid utgången av 1994 fanns alltså tio kårer vid Lunds universitet:

1996-2010

Under flera år hade missnöjet med Lunds studentkår jäst bland studenterna. Efter att TLTH bröt sig ut började även studenter vid andra fakulteter diskutera fakultetskårer. 1995 fick fakultetskårsförespråkarna majoritet i Lunds studentkårs deputeradeförsamling och beslutade att lägga ner Lunds studentkår till förmån för sju fakultetskårer. Dessa var:

De sju nya kårerna bildades parallellt med de redan existerande nio studentkårerna. Totalt hade Lund 16 kårer den 1 januari 1996.

I samband med fakultetskårsreformen 1995/96 hade det även kommit i en ansökan om att bilda en särskild studentkår för de forskarstuderande. Universitetsstyrelsen röstade dock ner denna begäran. I slutet av 1996 hade dock vindarna vänt och Lunds doktorandkår fick utbildningsbevakningsansvar för alla forskarstuderande utom vid LTH.

Senare samma år bildades Konsthögskolans studentkår vid Konsthögskolan i Malmö.

1997 beslutades att Vårdhögskolan skulle inordnas under Lunds universitet och Vårdvetenskapliga studentkåren blev en del av kårfloran. 1997 fanns alltså rekordmånga 19 studentkårer vid universitetet.

1998 bildades Malmö högskola. Två fakulteter, lärarhögskolan och odontologiska fakulteten, lämnade Lunds universitet och Kårlund fick vinka farväl till Pedagogkåren i Malmö och Odontologiska studentkåren. (PiM gick senare upp i Studentkåren Malmö.)

Under ett drygt decennium fanns det 17 kårer vid Lunds universitet.

2010-

Den kårstruktur som finns vid universitetet idag är resultatet av kårobligatoriets avskaffande. När det stod klart att alla kårer var tvungna att ansöka om förnyad kårstatus gick Lunds universitet in och förklarade att man bara tänkte acceptera en kår per fakultet. Detta innebar att flera kårer var tvugna att gå samman. Kårerna, via Lunds universitets studentkårer, protesterade mot detta, men förgäves. De sjutton studentkårerna reducerades således till nio:

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda