Studentnation

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Studentnationer förekommer vid Uppsala universitet och Lunds universitet. Nationernas främsta uppgift är den sociala verksamheten utanför studierna. Majoriteten av nationernas aktiviteter utgörs av matservering, pubar, nattklubbar, idrottsverksamhet, nationstidningar, körer och stipendier med mera.

Ursprungligen var nationerna samlingsplatser för studenter från samma del av landet. Detta var under en tid då studenterna hade begränsad kontakt med hemmet, och därför kunde umgås med hembygdens studenter genom nationerna. Nationerna hjälpte också studenterna att finna sig till rätta med studierna. Nationerna hade dessutom krav på anknytning till nationens upptagningsområde, den så kallade hembygden. Ett krav som idag endast finns kvar på Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala.

Fram till kårobligatoriets avskaffande 2010 fanns även ett nationsobligatorium i Uppsala och Lund. I Uppsala gällde nationsobligatoriet för alla studenter som inte var distansstudenter. Dock fanns det en, nollnation, Skånelandens nation, som inte bedrev någon verksamhet och som enbart tog ut en administrativ avgift från medlemmarna. I Lund fanns inte samma möjlighet. Dock var nationsobligatoriet i Lund kringgärdat av en stor mängd undantag där studenter inom vissa utbildningar inte omfattades av nationsobligatoriet.

Nationerna är sedan nationsobligatoriets avskaffande vanliga ideella föreningar, dock med vissa gynsamma skatteregler. Vilka organisationer som är nationer definieras i Högskolelagens fjärde kapitel.

15 § Ställning som nation har en sådan nation vid Uppsala universitet eller Lunds universitet

Lag (2009:766)


Nationstermer

En nation leds, med undantag av Smålands nation i Lund, av kuratorer (även: qurator). I Uppsala benämnda förste kurator (1Q), andre kurator (2Q), osv., i Lund kurator (Q), prokurator ekonomi/social (PQE respektive PQS), notarie, mm. Nationerna har också av tradition en inspektor, och ibland en proinspektor, som är en professor vid universitetet.

Högsta beslutande organ på en nation är landskapet (i Uppsala) eller nationsmötet (i Lund), dit alla landsmän (medlemmar) är välkomna och har rösträtt. Utöver landskapet/nationsmötet har varje nation en styrelse som sköter den mer löpande verksamheten.

Nationer i Uppsala

Uppsala universitet har 13 nationer som alla har nationshus i centrala Uppsala. Nationernas samarbetsorganisation är Kuratorskonventet. Uppsalas nationer står för cirka en tredjedel av studentbostäderna i Uppsala. Nationerna har också omfattande bibliotek.

Nationer i Lund

Lunds universitet har 13 nationer med nationslokaler i Lund. Nationernas samarbetsorgan är Kuratorskollegiet. Nationerna, förutom Smålands nation, är huvudmän för Akademiska föreningen.

Nationsordning

I både Uppsala och Lund räknas nationerna upp i den traditionella nationsordningen som bygger på Svenska kyrkans stiftsordning, så som den såg ut innan 1904. Stockholms nation, Uplands nation och Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala räknas upp först som tillhörande Uppsala stift. Kalmar nation placeras i enlighet med det numer upplösta Kalmar stift. I övrigt följs den nuvarande stiftsordningen. Ordningen i Lund är i princip densamma, men då sex av de tretton nationerna representerar Lunds stift ordnas de inbördes efter avstånd till Lund.

Svenska kyrkans stift (före 1904) Nationer i Uppsala Nationer i Lund
Uppsala Stockholms nation
Uplands nation
Gästrike-Hälsinge nation
Linköping Östgöta nation Östgöta nation
Skara Västgöta nation Västgöta nation
Strängnäs Södermanlands-Nerikes nation
Västerås Västmanlands-Dala nation
Växjö Smålands nation Smålands nation
Lund Lunds nation
Malmö nation
Helsingkrona nation
Sydskånska nationen
Kristianstads nation
Blekingska nationen
Göteborg Göteborgs nation Göteborgs nation
Hallands nation
Kalmar Kalmar nation Kalmar nation
Karlstad Värmlands nation Wermlands nation
Härnösand Norrlands nation
Visby Gotlands nation
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda