Utbildningsanslag

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Utbildningsanslag kallas den del av finansieringen lärosäten får från staten för utbildning. Anslaget baseras på antalet studenter omräknat till helårsstudenter och deras prestationer omräknat till helårsprestationer och indelas i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Regeringen beslutar om ett takbelopp som anger den maximala ersättning ett universitet eller en högskola kan få. Om lärosätet utbildar fler än vad som täcks av takbeloppet säger man att lärosätet överproducerar.

Innehåll

Prislapparna

Ersättningen ett lärosäte får är olika för olika kategorier av ämnen, se tabell nedan. Inför 2012 meddelade regeringen att en förstärkning av studentpengen för humaniora och samhällsvetenskap skulle genomföras, och att pengar skulle tas från så kallade inaktiva studenter, det vill säga studenter som registrerar sig men sedan inte examineras.

Prislapparnas utveckling över tid

Följande tabell är tänkt att illustrera utveckling över tid på ersättningen lärosäten får per helårsstudent och helårsprestation. I tabellen nedan är varje ämne beskrivet för ett år med först ersättningen per helårsstudent och sedan per helårsprestation. Notera särskilt den förhållandevis stora förstärkningen av studentpengen till humanistiskt, teologiskt, juridiskt och samhällsvetenskapligt utbildningsområde för 2012 jämfört med 2011. [1][2]

Utbildningsområde 2012 2011 2010
HST HPR HST HPR HST HPR
Humanistiskt, teologiskt,
juridiskt, samhällsvetenskapligt
23 432 19 143 21 614 18 972 21 565 18 929
Undervisning 34 763 40 941 34 452 40 575 34 374 40 483
Övrigt 40 229 32 679 39 869 32 387 39 779 32 314
Odontologiskt 44 039 51 300 43 646 50 842 43 547 50 727
Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt
50 092 42 243 49 645 41 866 49 532 41 771
Vård 53 254 46 125 52 779 45 713 52 659 45 609
Medicinskt 59 510 72 386 58 979 71 740 58 845 71 557
Idrott 103 423 47 860 102 499 47 433 102 267 47 325
Musik 122 461 77 430 121 367 76 738 121 092 76 564
Design 141 947 86 484 140 679 85 711 140 360 85 517
Dans 198 472 109 667 196 699 108 687 196 253 197 441
Konst 201 518 86 515 199 718 85 742 199 265 85 548
Teater 282 201 140 561 279 680 139 306 279 046 138 990
Media 287 986 230 689 285 414 228 628 284 767 228 110
Opera 291 837 174 581 289 231 173 021 288 575 172 629

Forskning och forskarutbildning

De statliga anslagen för utbildning på forskarnivå och forskning anges i universitetens och högskolornas regleringsbrev. Universiteten och högskolorna kan också få externa medel från till exempel forskningsråd, stiftelser, kommuner, landsting och privata företag.[3]

Referenser

  1. http://www.esv.se/sv/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=13814
  2. http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=13539
  3. http://www.doktorandhandboken.nu/densvenskahogskolan/universitetochhogskolor/finansiering.4.539a949110f3d5914ec800063852.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda